News

BREVET vergelijking 2018-2017

BREVET

Het brevet bestaat nu uit 2 proeven:

 • 5 Modules + Finale proef (Fanfare)
  • Module A : toon op alle noten (lage DO - hoge SOL)
  • Module B : Articulaties (Piqué)
  • Module C : Opsmuk (Tayaut)
  • Module D : Kennis van het répertorium (25 vènerie fanfares)
  • Module E : Algemeen en musicale kennissen
 •  

Het zal mogelijk zijn de modules aan te bieden op de stages van Chassart et van Saint-Hubert

Het zal mogelijk zijn de modules en de finale proef aan te bieden op het kampioenschap van Nuenen

 

-*-*-*-*-

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

-*-*-*-*-

 

Informatie meegedeeld door de FITF.

De eerste etappe in de hervorming van het Brevet (Brevet du Sonneur) treedt dit jaar in werking.

Het is, vanaf hetzelfde jaar, eveneens onmogelijk om door één persoon de functie van jury van het Brevet te cumuleren met die van examinator.  Een rotatie tussen de juryleden en de examinatoren wordt alle jaren doorgevoerd uit de weerhouden kandidaturen door de bevoegde commissie.  

 

Organisatie van de evaluatie sessies :

Ze worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de DR (of DN) 

-            tijdens specifieke dagen,

-            tijdens stages of pedagogische dagen

-            tijdens federale of regionale kampioenschappen

-            tijdens festivals

 

Het Brevet du Sonneur wordt bekomen via 2 verschillende proeven:

1)       De kandidaat moet de validering van de modules  A, B, C, D en E bekomen (voorwaarde).

Hiervoor kan hij de 1ère proef afleggen tijdens de evaluatie sessies in de regio, of tijdens een federaal kampioenschap in de regio georganiseerd door de regionaal afgevaardigde. 

De examinatoren worden benoemd door de pedagogische commissie en gevalideerd door de commissie van juryleden.  

 

2)        Met de validering van deze modules, kan de kandidaat zich aanbieden voor de geblazen proef uitsluitend tijdens een federaal regionaal kampioenschap of een festival. 

(Zie reglement van de kampioenschappen op de site van de FITF)

symposium aan de Sorbonne

Januari 26, 2018, een symposium werd georganiseerd aan de Sorbonne, Parijs, door de FITF en de FRTM over het onderwerp: La trompes de chasse ad libitum.

Hier is de inhoud van de interventie van de François de Radzitzky

 

COLLOQUIUM FRTM en FITF

« De jachthoorn ad libitum »

Amfitheater Guisot de la Sorbonne

26 januari 2018

 

RONDE TAFEL over de overdracht en het onderwijzen van de kunst van het jachthoornblazen : praktijk of methode, geanimeerd door François Piccard, professor ethnomusicoloog aan de Sorbonne

 

Samenvatting van de tussenkomst van François de Radzitzky, lid van het bureau van de FITF en voorzitter van de Benelux Jachthoorn Federatie.

 

De FITF en de verschillende federaties of nationale verenigingen van de belangrijkste landen waar jachthoorn wordt gespeeld, hebben besloten om stappen te ondernemen om erkenning te krijgen van « de kunst van het Jachthoornblazen » als immaterieel patrimonium van de Unesco. Deze demarche veronderstelt het eerst verkrijgen van de nationale erkenning, wat reeds het geval is in sommige landen en komende is in andere.

 

Twee belangrijke elementen van deze demarche, naast het historische aspect en het traditionele aspect, verdienen het om aangestipt te worden :

 

 1. Het feit dat het bespelen van de jachthoorn bepaalde waarden inhoudt;
 2. Het belang van de overdracht van kennis met het oog op o.a. de bestendiging ervan.

 

Onder deze waarden kunnen bijvoorbeeld gerekend worden : De zin van de volgehouden inspanning, het volharden, bescheidenheid, samenhorigheid, vrijwilligheid, dienstverlening, gulheid, respect voor anderen op zowel filosofisch, religieus, taalkundig, sexueel en generationeel, enz…  vlak.

 

Wat de kennisoverdracht betreft, voorzien de FITF en de Benelux Jachthoorn Federatie vormingen. Op het niveau van de Benelux Jachthoorn Federatie werd een belangrijk onderzoek gevoerd om de kennis van de fysica van golven te kunnen aanwenden voor een goed begrip en gebruik van het instrument. Deze demarche werd verdergezet op het vlak van de psychopedagogie, met de bedoeling om beter te begrijpen hoe het lichaam en meer in het bijzonder de spieren van de jachthoornblazer functioneren en hoe ze moeten aangestuurd worden om tot een betere klank te komen, en dit op een zo gemakkelijk en natuurlijk mogelijke wijze.

 

Eén wet van de fysica van de geluidsgolven blijkt in dit geval bijzonder nuttig. Deze wet zegt ons dat de intensiteit van een golf proportioneel is aan het kwadraat van zijn amplitude. Dit wil eenvoudigweg zeggen date en verdubbeling van de amplitude van een golf, een verviervoudiging van de intensiteit zal meebrengen. Wetende dat de amplitude van een uitgezonden golf, op wat verlies na, overeenkomt met de amplitude van de vibraties van de lippen van de jachthoornblazer, kunnen we besluiten dat de souplesse van de lippen van de blazer een element van groot belang is en een bijzonder gevoelig punt is, in feite dus van kapitaal belang, is ! De rest van de studie bestond erin te bepalen wat nu precies de souplesse van de lippen kan bevorderen of wat het risico zou kunnen meebrengen om deze souplesse te verminderen of te verliezen, onder andere tijdens het aanmaken van opeenvolgende noten (piqué, tayaut, hourvari) of bij het blazen van een vibrato.

 

De studie inzake de psychopedagogie heeft er ons toe gebracht drie essentiële elementen te identificeren:

 1. Terwijl het rationele brein kan beslissen om een beweging te maken (ik beslis dat ik me neerzet), is het het niet-rationele brein dat de spieren beheerst (dat de spieren aanstuurt). Bij gevolg zal de monitor erover moeten waken om zich tot het niet-rationele brein te richten en zal deze eerder de voorkeur geven aan beeldspraak en aandacht besteden aan hetgeen de leerling aanvoelt, zal de uitleg best gepaard gaan met gebaren, voorbeelden : allemaal zaken waarvoor het niet rationele brein van de leerling ontvankelijk is.
 2. Toch zal de monitor ook de volledige theoretische uitleg moeten geven. Inderdaad, het rationele brein heeft toch een zekere macht over het niet rationele brein, t.t.z. de macht om de toegang ertoe te openen of af te sluiten. Theoretische beschouwingen zullen een verzekerend effect hebben, waardoor het rationele brein aangepord zal worden om de toegang tot het niet rationele brein maximaal te openen. Hierdoor worden immers de spieren bestuurd, hier moeten wij op inwerken.
 3. Tenslotte, volgens hetzelfde principe dat ons de neiging geeft om in de richting van ons gezichtsveld te bewegen, is er belangrijk van een positief discours te voeren en om bij het onderricht af te stemmen op hetgeen wel goed gaat, veeleer dan te focussen op de problemen die zich voordoen.

 

Om af te sluiten, de uitgevoerde studies hebben ons toegelaten om de structuur van de analyse van het luisteren op punt te stellen, om de monitor toe te laten de echte werkpunten zo gemakkelijk mogelijk te identificeren, te beginnen met de werkpunten aan de basis, die dikwijls een onoverkomelijke barrière vormen om vooruitgang te kunnen boeken (hoeveel slechte tayauts zijn te wijten, niet aan een slechte articulatie, maar aan een slechte beheersing van de luchtstroom, van de luchtkolom ?).

 

Deze studie vormt dus een geheel, gaande van het « wat te zeggen » tot het « hoe het te zeggen » en het « hoe luiteren en analyseren ». Deze methodologie heeft het zeer grote voordeel te berusten op een wetenschappelijke en gestructureerde methode, die toelaat om uit te leggen en te argumenteren met een maximum aan pertinentie en dus een zeer grote doelgerichtheid.

 

Daaraan moet uiteraard nog het enthousiasme van de monitor worden toegevoegd, zijn gulheid, zijn spontaneïteit (terwijl deze laatste nochtans zijn stiptheid niet in de weg mag staan).

 

 

François de Radzitzky

Sorbonne photosSorbonne photos [645 Kb]

Boodschap van Gilles Herman

Fragment uit een boodschap van Gilles Herman aan Bénédicte Dumont de Chassart en François de Radzitzky

Ik ben nog niet herstellende van mijn emoties van gisteren. De ex-aequo met Dirk is fantastisch omdat hij een vriend is met wie ik heb steeds veel plezier te ontmoeten en met wie we hebben veel goede tijden gedeeld. Buiten dat, er is een Vlaams en een Waals kampioen datzelfde jaar en de twee opschieten zeer goed. Het is een mooi bericht om te delen...

Ik ben ook blij voor mijn vriend Rudy, die wint de Cup en van de tweede plaats in kwintet met mijn vader.

Voor groepen, zijn wij er gerangschikt waar we moesten worden. Geen spijt behalve aan het niet beter worden voorbereid.

 

Dank u voor uw toporganisatie en voor al deze momenten van geluk.

 

Goede zondag aan u!

 

Gilles

ERKENNING

Erkenning van de kunst van de jachthoornblazer in België

Saint-Hubert, Hoofdstad van de Jachthoorn

 

 3 november jongstleden was een belangrijke dag voor Saint-Hubert.

 

De traditionele Sint-Hubertusviering, opgeluisterd door Royal Forêt Saint-Hubert, samen met enkele vrienden, werd gevolgd door een academische zitting en een persconferentie, beiden erg belangrijk voor de gemeenschap van de jachthoornblazers.

 

Er werden inderdaad 2 belangrijke aankondigingen gedaan: de erkenning van de kunst van de jachthoornblazer in België als immaterieel erfgoed door de Waals-Brusselse Federatie werd er geofficialiseerd en de gemeenschap van de blazers heeft de stad Saint-Hubert erkend als internationale hoofdstad van de jachthoorn.

 

De erkenning door de Waals-Brusselse Federatie is in België, gezien zijn regionale structuur, een eerste stap naar een nationale erkenning, waarmee we eveneens verder kijken richting erkenning door de Unesco.

 

Het is nu zaak om snel de aanvraag tot erkenning in te dienen bij Vlaamse en Duitstalige gemeenschap en het Brussels hoofdstedelijk gewest.

 

De erkenning van Saint-Hubert als hoofdstad van de jachthoorn door de FTB-BJF, FITF, l’Amicale suisse des Trompes de Chasse, Initiative Trompe Deutschland en l’Accademia di Sant’Uberto, bevestigt een geografische verankering en onderlijnt het belang van de stad Saint-Hubert voor de blazers uit alle landen. Kijk maar naar de plaats die 'la Saint Hubert' inneemt in het repertorium en in de agenda van de blazers en naar de eerste stages van de FITF-BJF die georganiseerd werden in Saint-Hubert.

 

De jachthoornwereld werd vertegenwoordigd door de Benelux Jachthoornfederatie, de FITF in hoofde van Luc Avot voorzitter van de Culturele Commissie, het Amicale suisse des Trompes de Chasse, het Initiative Trompe Deutschland en l’Accademia di Sant’Uberto.

 

Twee ministers hebben ons graag gesteund met hun aanwezigheid, mevrouw de Minister van Cultuur en Jeugd Alda Gréoli en de Minister van Toerisme René Collin.

 

De plechtigheid vond plaats in het Maison du Tourisme. Ze begon met de video die vorig jaar werd gerealiseerd door Maurice Davoine (https://www.youtube.com/watch?v=CIBkZpy4JrE). Gevolgd door diverse tussenkomsten door ondergetekende, Luc Avot, mevrouw de Minister Alda Gréoli (ondervoorzitster van de Waals-Brusselse Federatie), Minister René Collin en Jean-Luc Henneaux, burgemeester van Saint-Hubert. De aanwezige journalisten hebben de verschillende sprekers kunnen interviewen tijdens de drink nadien. 

 

Luc Avot, in naam van de FITF en ondergetekende in naam van de FTB, hebben de klemtoon vooral gelegd op de waarden die de jachthoornwereld uitdraagt, op de huidige pedagogische ontwikkelingen, en de culturele activiteiten met uiteindelijk doel opgenomen te worden binnen het immaterieel erfgoed van de Unesco en de internationalisering.

 

Minister Gréoli was duidelijk onder de indruk van de waarden die wij uitdragen, en door onze belangrijke inspanningen om onze tradities over te dragen, en door het internationale en generatie-overstijgend karakter van de Kunst van de blazer. Ze heeft ons met klem haar steun verzekerd voor al onze initiatieven in dit kader. 

Voor Minister Collin is het duidelijk dat « de Jachthoorn een identiteit op zich is geworden in de ardense wouden ».

Aan ons allen, blazers of sympathisanten, om ons instrument en de waarden die eraan verbonden zijn volledig en met passie te beleven.

  

 

François de Radzitzky

Voorzitter van de BJF

Beheerder van de FITF

 

Enkele video’s!

 

http://www.rtbf.be/auvio/detail_les-trompes-de-chasse-patrimoine-immateriel-belge?id=2156249&utm_source=media&utm_campaign=social_share&utm_medium=fb_share

 

http://www.rtbf.be/info/regions/luxembourg/detail_saint-hubert-le-patron-des-chasseurs-a-l-honneur?id=9446606

 

http://www.tvlux.be/video/info/societe/les-sonneurs-de-trompe-au-patrimoine-unesco-_24446.html

 

https://www.rtbf.be/culture/arts/detail_saint-hubert-capitale-internationale-de-la-trompe-de-chasse?id=9446730

 

http://fr.pix-family.com/photos-2016-11-03-saint-hubert-22389

 

http://www.rtl.be/videos/info/video/602692.aspx?CategoryID=290

 

 

 

 

RECONNAISSANCESRECONNAISSANCES [5.137 Kb]

Saint Hubert te Ieper - Rallye Ypara

Beste vrienden,

Graag zou ik wat publiciteit willen maken voor een heel mooi project van Rallye Ypara. Onze jachthoorn groep zocht al geruime tijd naar een manier om haar rijke voorraad aan Belgische jachtmuziek meer kenbaar te maken. Vandaag zijn we erin geslaagd deze droom te verwezenlijken.

Na een intense voorbereiding door de groep en dankzij de samenwerking met enkele hele grote namen uit de jachthoorn wereld is onze CD gerealiseerd. Het resultaat overtreft onze stoutste verwachtingen.

Deze CD is uniek in haar soort aangezien ze bijna uitsluitend onuitgegeven muziekstukken van eigen bodem bevat. Dit dankzij de muzikaliteit van alle componisten, maar in het bijzonder van enkele blazers van de eigen groep! De CD verwijst naar alle grote jachtoptredens en vieringen die onze groep in de loop der jaren heeft opgeluisterd en ook naar Ieper, waar de roots van onze groep liggen.

U kan uw bestelling doorgeven via rallye.ypara@gmail.com. Gelieve het aantal Cd’s, en adres te vermelden waar de Cd’s bezorgd kunnen worden. De prijs bedraagt 15 € + 2 € verzendingskosten.

Betaling kan gebeuren via overschrijving op rekeningnummer BE16 1325 4113 7274 van Rallye Ypara.

Mvg,

Bernard Steverlynck

Juges FITF

Juges FITFJuges FITF [46 Kb]

Moniteurs FITF